Passend onderwijs

Ieder kind is in principe welkom.
Het kan voorkomen dat een kind andere begeleiding nodig heeft dan wij kunnen bieden. Of dat we bijvoorbeeld gedrag opmerken tijdens meedraaidagen waar we ons zorgen over maken of dit past binnen school. Indien dit tijdens de wenperiode gebeurt kan dit voor ons aanleiding zijn het kind (eerst) ergens anders te laten ontwikkelen waar meer of beter toegespitste kennis voorhanden is. We zullen het kind nooit afwijzen om wie het is, maar het kan zijn dat plaatsing niet past in het belang van het kind en de groep. De veiligheid van de groep en ieder kind staat voorop.
Mocht zich tijdens de schoolperiode een situatie voordoen waarbinnen een kind niet goed functioneert of niet gelukkig (meer) is, of een specifiekere zorgvraag zich aandient, dan trachten wij onder het motto Passend Onderwijs kinderen met specifieke zorgvraag zo lang mogelijk binnen de school op te vangen en te begeleiden. Zo nodig met specialisme van buiten de school.
Indien er problemen met een kind zijn (leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen) kan er een wens (vanuit het kind, de ouders of de school) bestaan om een kind te laten onderzoeken. Dit gebeurt echter nooit zonder instemming van het kind en de ouders. In uitzonderingsgevallen verwijzen we een kind in, overleg met de ouders en, indien mogelijk, het kind zelf, door naar een school waar traditioneel lesgegeven wordt of naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Wij zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06.
Dit is het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in deze regio. www.swvpo3006.nl
logo samenwerkingsverband PO 20 06

“We zoeken naar passend onderwijs voor onze leerlingen.”

POS
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting.
 
POS ouderrapport 2020-2021
POS schoolrapport 2020-2021