Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.
Op veel scholen zie je dat het geen probleem is om ouders te vinden die willen plaatsnemen in de MR, ouders hebben vaak behoefte om zaken te bespreken. Soms bezoekt de schooldirecteur regelmatig de vergaderingen van de MR en is de raad een echt klankbord voor de directie.
De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en begeleiders. Zij hebben adviesrecht en instemmingsrecht over een groot aantal onderwerpen die op school spelen. Zij overleggen zes keer per jaar met de directeur over deze onderwerpen. Zo kunnen de ouders en begeleiders toezicht houden op de organisatie school.
Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht over heeft:
  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan (hierin staan plannen van -de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen).
Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag de MR ook advies uitbrengen. Deze zaken kunnen we zelf ter sprake brengen, denk hierbij aan:
  • de verkeersveiligheid rond de school
  • de invulling van het schoolreisje
  • de invulling van workshops
  • omgaan met pestgedrag.
Heb jij onderwerpen waar je de MR over wil vragen? Laat het de leden weten, dan kunnen zij het ter sprake brengen!
Medezeggenschap bij De Maashorst School
Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 begeleiders. Zij vertegenwoordigen de ouders en het team van De Maashorst School. Zij denken mee met de directie en bestuur over projecten, begrotingen, veranderingen, beleidsdocumenten en andere onderdelen van het onderwijs. Dit doen ze aan de hand van een jaarplanning.
Iedere vergadering is het voor ouders van De Maashorst School mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. U bent dan alleen toehoorder. Nadat de notulen zijn goedgekeurd, worden zij in een map in de teamkamer ter inzage neergelegd. Mocht u er vragen over hebben of heeft u als ouder of teamlid een vraag voor directie of bestuur? Dan zijn de leden van de MR uw aanspreekpunt. Zij kunnen dit inbrengen als agendapunt.
In de MR zitten:
Debbina van Vuren (ouder)
Lot Gommers (ouder)
Lilian van Avesaath (begeleider)
Sandra Bongers (begeleider)

“Wij hebben hetzelfde uitgangspunt, het beste voor iedere leerling”

De data van de vergaderingen voor dit schooljaar kun je opvragen via mr@demaashorstschool.nl